Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Kinh tế và Chính trị thế giới: Báo cáo thường niên năm 2021

Kinh tế và Chính trị thế giới: Báo cáo thường niên năm 2021

Sách chuyên khảo
  • Tác giả TS. Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên), TS. Đặng Hoàng Hà, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga, ThS. Bùi Thị Thuý Nga, ThS. Nguyễn Đình Ngân, ThS. Nguyễn Trần Minh Trí, TS. Phạm Anh Tuấn, Trần Thị Thu Thuỷ
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Ngày phát hành 2022
  • Nội dung
  • Tóm tắt

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tập thể tác giả:

TS. Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên)

TS. Đặng Hoàng Hà

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

ThS. Bùi Thị Thuý Nga

ThS. Nguyễn Đình Ngân

ThS. Nguyễn Trần Minh Trí

TS. Phạm Anh Tuấn

Trần Thị Thu Thuỷ

Chương 1: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới năm 2021

1.1. Tổng quan kinh tế thế giới năm 2021

1.2. Tổng qua chính trị thế giới năm 2021

Chương 2: Những vấn đề nổi bật của kinh tế và chính trị thế giới năm 2021

2.1. Những vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới năm 2021

2.2. Những vấn đề nổi bật của chính trị thế giới năm 2021

Chương 3: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2022

3.1. Triển vọng kinh tế thế giới năm 2022

3.2. Triển vọng chính trị thế giới năm 2022

Kết luận